Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Składki ZUS

www.wskazniki.gofin.pl

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016 r. wyniosło – 4.218,92 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 180).

Okres 1.03.2017 r. – 31.05.2017 r.
I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 168,76 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 210,95 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 253,14 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

168,76 zł
(I rok nauki)
emerytalne

16,47 zł

16,47 zł

rentowe

10,97 zł

2,53 zł

chorobowe

4,13 zł

wypadkowe

x*)

210,95 zł
(II rok nauki)
emerytalne

20,59 zł

20,59 zł

rentowe

13,71 zł

3,16 zł

chorobowe

5,17 zł

wypadkowe

x*)

253,14 zł
(III rok nauki)
emerytalne

24,71 zł

24,71 zł

rentowe

16,45 zł

3,80 zł

chorobowe

6,20 zł

wypadkowe

x*)

Uwaga:
*)
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.