Wynagrodzenia uczniów na rok 2017

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych Składki ZUS www.wskazniki.gofin.pl Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016 r. wyniosło – 4.218,92 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 180). Okres 1.03.2017 r. – 31.05.2017 r. I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 168,76 zł II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 210,95 zł III rok nauki – nie mniej niż 6%
More

Edukacja zawodowa na wesoło

Pzedstawiciele naszego cechu uczestniczyli w imprezie pt. „Edukacja zawodowa na wesoło” towarzyszącej obchodom Dnia Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Celem naszego udziału w tej imprezie było promowanie szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży szkolnej.  
More